Szanowny Użytkowniku, Szanowny Kliencie
Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej “RODO”), poniżej przedstawiamy informacje odnośnie przetwarzania powierzonych nam danych, takich jak e-mail, numer telefonu, nazwa przedsiębiorstwa czy adres.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centropak z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 112, 90-113 Łódź.

Cel i podstawa przetwarzania danych
Powierzone nam dane wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (lub do czynności poprzedzających zawarcie takiej umowy, np. kontakt mailowy, odpowiedź na pytanie o ofertę), do kontaktu związanego z wykonywaniem takiej umowy i do obsługi ewentualnych reklamacji czy innych roszczeń związanych z umową, oraz w ramach ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z umową.
Podstawą prawną powyższego jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Przechowywanie danych
Powierzone dane przechowujemy w zabezpieczonym programie księgowym przez okres trwania umowy i tak długo, jak wymagają tego obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych oraz względy bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, np. przesłane między Tobą a nami e-maile przechowywane będą na zabezpieczonym komputerze i serwerze poczty do momentu ustania między nami kontaktu lub do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia.
Zapewniamy, że jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe sposoby ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem czy wykorzystaniem.

Udostępnianie danych
Powierzone nam dane nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom, chyba że w jakimś zakresie jest to wymagane umową, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub prawem.

Twoje prawa
+ Możesz uzyskać informacje dotyczące powierzonych nam przez Ciebie danych, w tym o zakresie i sposobie ich przetwarzania, a także kopię takich danych;
+ Możesz zażądać sprostowania takich danych (np. w razie zawartego w nich błędu lub zmiany stanu rzeczywistego), ograniczenia ich przetwarzania, transferu takich danych (np. przesłania ich innemu podmiotowi);
+ Możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie powierzonych nam przez Ciebie danych (przetwarzania których podstawą była wcześniej udzielona zgoda) i zażądać ich usunięcia (np. zapisany e-mail, historia konwersacji), o ile nie jesteśmy do ich przetwarzania zobowiązani prawnie i ich przetwarzanie nie ma podstawy w umowie ze stroną, której dane dotyczą (np. faktury). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
+ W razie podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - lub innego właściwego.

Kontakt
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się mailowo (piotr@rusztowania.com), telefonicznie (42 674 66 86) lub osobiście.: ul. Kilińskiego 112, Łódź 90-113.Wstecz