Szanowny Użytkowniku, Szanowny Kliencie

Nawiązując z nami kontakt mailowy lub telefoniczny wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych tą drogą danych w ramach przygotowania i wykonania ewentualnej umowy, której będziesz stroną - np. użycie Twojego adresu e-mail do przesłania odpowiedzi na pytanie o naszą ofertę.

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej “RODO”), poniżej przedstawiamy informacje odnośnie przetwarzania powierzonych nam danych, takich jak e-mail, numer telefonu, nazwa przedsiębiorstwa czy adres.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centropak z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 112, 90-113 Łódź.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Powierzone nam dane wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (lub do czynności poprzedzających zawarcie takiej umowy, np. kontakt mailowy, odpowiedź na pytanie o ofertę), do kontaktu związanego z wykonywaniem takiej umowy i do obsługi ewentualnych reklamacji czy innych roszczeń związanych z umową, oraz w ramach ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z umową. Podstawą prawną powyższego jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Przechowywanie danych

Powierzone dane przechowujemy w zabezpieczonym programie księgowym przez okres trwania umowy i tak długo, jak wymagają tego obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych oraz względy bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, np. przesłane między Tobą a nami e-maile przechowywane będą na zabezpieczonym komputerze i serwerze poczty do momentu ustania między nami kontaktu lub do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia. Zapewniamy, że jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe sposoby ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem czy wykorzystaniem.

Udostępnianie danych

Powierzone nam dane nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom, chyba że w jakimś zakresie jest to wymagane umową, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub prawem.

Twoje prawa: Kontakt

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się mailowo (piotr@rusztowania.com), telefonicznie (42 674 - 66 - 86) lub osobiście: ul. Kilińskiego 112, Łódź 90-013.